Disclaimer voor www.platform-hydrauliek.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.platform-hydrauliek.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door VPH. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VPH is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij VPH.

Geen garantie op juistheid 

VPH streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. VPH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.platform-hydrauliek.nl op deze pagina.

Contact Secretariaat

Volg VPH Via

   

 © 2017 VPH  Vereniging Platform Hydrauliek (VPH)